Taisyklės ir sąlygos

Greenup – juridinio asmens pavadinimas – UAB „Elektra man“, juridinio asmens kodas – 304150616, juridinio asmens registracijos adresas –Linkmenų g. 25, Vilnius, LT-08217, juridinio asmens pridėtinės vertės mokesčio kodas – LT100010823310, telefonas +370-625-07807, [email protected] (toliau – Pardavėjas).

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę Taisykles dėl svarbių priežasčių (t. y. atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams  ir t. t.) pakeisti. Pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Pirkėjui apsiperkant Pardavėjo internetinėje svetainėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus,

kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, remiantis taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis pažymėjęs varnelę, paspaudžia mygtuką „Užbaigti ir atsiskaityti“.

1.6. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (formuojant užsakymą, pažymėjus varnele, jog sutinkate su šios Svetainės Taisyklėmis) yra abiems šalims galiojantis teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo bei grąžinimo tvarka, garantinio aptarnavimo sąlygos bei kitos su prekių pirkimu susijusios abiejų šalių atsakomybės.

1.7. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis. Nuo momento, kai Pirkėjas sukuria Paskyrą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ilgalaikė pirkimo-pardavimo sutartis. Registracijos metu patvirtintos Taisyklės galioja visiems Pirkėjo pirkimams, iki tol, kol Svetainėje nėra paskelbtos atnaujintos Taisyklės. Taisyklės taip pat galioja visiems pirkimams, kurie atliekami be registracijos.

1.8. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti, atnaujinti ar papildyti Taisykles. Pakeitus Taisykles, Pirkėjas apie tai bus informuojamas sekančio prisijungimo metu arba pirmojo pirkimo po pakeistų Taisyklių įsigaliojimo metu.

1.9. Pirkėjas privalo susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su Pardavėjo Svetainėje skelbiama Privatumo politika.

1.10. Jei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti dokumentus ar kitokią informaciją elektroniniu paštu, už teisingo ir veikiančio Pirkėjo elektroninio pašto pateikimą Pardavėjui, visais atvejais atsako pats Pirkėjas.

1.11. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma kiekvieno užsakymo metu. Ji laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą ir, jei yra, atlieka kitus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis – mokėjimo būdo pasirinkimas bei užsakymo patvirtinimas.

1.12. Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško šiose Taisyklėse numatyto abiejų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

1.13. Pardavėjas pasilieka sau teisę kiekvieną Pirkėjo užsakymą saugoti Svetainės duomenų bazėje.

 

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias Taisykles pažymėjęs varnelę prie “Patvirtinu, jog susipažinau su UAB „Elektra Man“ bendrosiomis klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sutinku, jog mano pateikiami asmens duomenys būtų renkami ir valdomi užsakymo pateikimo, prekių pristatymo ir pardavimo proceso administravimo tikslais“ Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Praėjus šiam terminui duomenys sunaikinami. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti juos ištrinti parašydamas el. laišką [email protected] Daugiau informacijos: https://www.greenup.lt/lt/privatumo-politika

 

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo nuplėštos gamyklinės etiketes ir apsaugos virvelės, originalioje pakuotėje.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją UAB „Elektra Man“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (telefono numeriais) arba el. paštu.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, įsipareigoja nepažeisti LR teisės aktų.

 

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.4. Pardavėjas turi teisę nutraukti arba laikinai sustabdyti Svetainės veiklą iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju – visi patvirtinti užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

4.5. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, kurio nepasiekus, užsakymas nebus vykdomas.

4.6. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų/prekių, siūlomų Svetainėje, apimtį, būdą, kainą. Pardavėjas turi teisę apmokestinti papildomas paslaugas ar jų dalį. Kai Pirkėjas su tuo nesutinka, jo užsakymas anuliuojamas.

4.7. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą iš anksto apie tai jam nepranešęs, jei Pirkėjas neapmoka užsakymo per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo suformavimo.

4.8. Kai Pirkėjas bando pakenkti Svetainės saugumui, funkcionalumui, nevykdo įsipareigojimų ar siekia padaryti kitokią neigiamą įtaką Svetainės veiklai, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti arba visai panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine.

4.9. Pardavėjas turi teisę talpinti nuorodas į kitus internetinius tinklapius, tačiau už jų turinį – neatsako.

4.10. Pardavėjui kilus klausimų dėl Pirkėjo užsakymo, jis turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme ir/ar registracijos formoje nurodytais Pirkėjo kontaktais.

4.11. Pardavėjas turi teisę išskaidyti Pirkėjo prekių krepšelį į atskirus užsakymus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti vienu bendru užsakymu). Tokio išskaidymo atveju, papildomų paslaugų (pavyzdžiui, prekių pristatymo) kaina gali skirtis nuo papildomų paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.

4.12. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje bei LR teisės aktuose.

 

 1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užbaigti ir atsiskaityti“.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „Citadelė“ bankas; „Danske“ bankas; „Luminor“ bankas; . Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

5.4.3. Atsiskaitydamas naudojantis Opay sąsaja „bank-link“.

5.5. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų/prekių, siūlomų Svetainėje, apimtį, būdą, kainą. Pardavėjas turi teisę apmokestinti papildomas paslaugas ar jų dalį. Kai Pirkėjas su tuo nesutinka, jo užsakymas anuliuojamas.

 

 1. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės įteiktos asmeniui esančiam nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas ir/ar Partneriai.

6.4. Pirkėjas privalo visais atvejais, pastebėjęs neatitikimus, nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.5. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per Svetainėje nurodytus terminus arba jei per šiuos terminus Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ir įteikti jam prekių, tokiu atveju, Pardavėjas arba jo įgalioti atstovai, susisiekia su Pirkėju ir susitaria kitą pristatymo laiką. Jei po tokio susitarimo Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių, jo užsakymas anuliuojamas ir jam grąžinami pinigai (atskaičiavus pristatymo mokesčius, banko pavedimo mokesčius ir, jei buvo taikoma, – administracinį mokestį).

6.7. Kai Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir jei už jas nebuvo sumokėjęs, tokiu atveju, jo užsakymas anuliuojamas.

 

 1. Prekių kokybės, garantijos

7.1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Kiekvienos prekės, kurią siūloma įsigyti Svetainėje, kokybę, parametrus bei aprašą galite rasti Svetainėje esančiame prekės aprašyme. 

7.3. Prekė laikoma kokybiška, kai prekės aprašymas atitinka prekės savybes.

7.4. Pardavėjas turi teisę skirtingoms prekių rūšims suteikti skirtingą prekių kokybės garantiją, kurios terminai bei kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ir/ar prekės dokumentuose.

7.5. Pardavėjo teikiama prekės kokybės garantija neapriboja Pirkėjo teisių, kurias, nusipirkus nekokybišką prekę, jam suteikia LR teisės aktai.

7.6. Pardavėjas neteikia prekės garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus atvejus, kai Svetainėje aiškiai nenurodoma kitaip).

7.7. Jei Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją dėl prekių garantinio aptarnavimo, Pardavėjas tokiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinio aptarnavimo centrus.

7.8. Pardavėjas neatsako už tai, jei Svetainėje esančios prekės savo forma, spalva ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio bei kitų savybių dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterinio ar mobilaus įrenginio ekrano parametrų.

7.9. Jei Svetainėje esančiame prekės aprašyme nurodyta, kad prekės spalva, forma ar kitos savybės gali skirtis nei nurodoma Svetainėje patalpintoje prekės nuotraukoje, laikoma, kad tai nėra priežastis Pirkėjui reikšti pretenzijas dėl netinkamos prekės kokybės.

 

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę: 

8.1.1 reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

8.1.2 atitinkamai sumažinti kainą;

8.1.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. 

8.2. Šių taisyklių 8.1 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs. 

8.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 8 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas. 

8.4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

8.5. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą,  privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi dienos pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

 

 1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų užsakymo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

 1. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos akcijos (sąlygos), galiojančios užsakymo pateikimo metu. Apie akcijų pakeitimus pirkėjai bus informuoti el. parduotuvėje.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu [email protected].

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Pardavėjas informuoja pirkėją, kad ginčų neteisminio sprendimo tvarką ir subjektus nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. 

11.3.1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vtat.lt) – sprendžia vartojimo ginčus (dėl vartojimo prekių ar vartojimo paslaugų). http://vvtat.lt/lt/vartotojams/kaip_pateikti_prasyma.html

11.3.2. Įgyvendinant 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo buvo sukurta elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma. http://ec.europa.eu/odr/

11.4. Pardavėjo elektroninio pašto adresas: [email protected]