Parama nedidelėms įmonėms ir ūkininkams saulės elektrinei įsirengti

Parama nedidelėms įmonėms ir ūkininkams! Iki sausio 11 d. galima teikti paraiškas mažos galios saulės elektrinės įrengimo finansavimui gauti.
Paraiškas gali teikti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (išskyrus pramonės įmones) ir ūkininkai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse“ projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą.

Paraiškas teikti galima nuo 2020 m. gruodžio 9 d. 8.00 val. iki 2021 m. sausio 11 d. 17.00 val.

Galimi pareiškėjai:
 • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos;
 • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, išskyrus pramonės įmones;
 • ūkininkai.
Finansuojami mažos galios elektrinės įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:
 • elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių (saulės) gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW;
 • pavienis elektros energijos iš vėjo energijos gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia ne didesnė 3 MW, jungiamas prie skirstomųjų tinklų.
Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:
 1. savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos nurodytos galios ir tipo elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galimi, kai toks dokumentas reikalingas pagal galiojančius teisės aktus, ir elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės išankstines prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas arba leidimą plėtoti;
 2. projektą vykdančios įmonės arba atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos įstatų ar nuostatų kopijos. Kai paraišką teikia atsinaujinančių išteklių energijos bendrija, kartu su paraiška pateikia ir viešosios įstaigos steigimo sutarties kopiją; kai paraišką teikia ūkininkas, jis pateikia ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją;
 3. pareiškėjo patvirtinimą, kad ne likviduojama, ne bankrutuoja, įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai, pateikta teisinga informacija, nėra teismo sprendimo, nėra pasinaudojęs kitomis paramomis, neketina dalyvauti aukcionuose, nėra gaminantis vartotojas ir neketina tokiu būti ar vykdyti kitos su tuo susijusios veiklos, statoma nauja elektrinė (Pavyzdinę formą rasite čia) ;
 4. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją, kuris yra fizinis asmuo, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą);
 5. preliminarus avansinio mokėjimo prašymas, jei planuojama, kad toks bus reikalingas (Pavyzdinę formą rasite čia);
 6. nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais įrodantys dokumentai arba valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartis, kurioje įtvirtintas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas statyti statinius, arba atskiras valstybinės žemės patikėtinio sprendimas statyti statinius, kai elektrinė statoma valstybinėje žemėje;
Tinkamos išlaidos:

Po kvietimo paskelbimo įsigyta nauja, nenaudota įranga (elektrinė, įskaitant elektrinės bokštą bei pamatus, kai statoma vėjo energiją naudojanti elektrinė).

 • elektrinės įrengimas (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas, kai įrengiama saulės elektrinė);
 • išlaidos, patirtos atliekant galutinį projekto išlaidų auditą;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).
Netinkamos išlaidos:
 • išlaidos, kurios finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;
 • naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;
 • elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidos (įskaitant transformatorinės įrengimą);
 • išlaidos, kai (PVM) sąskaitos – faktūros, prekių paslaugų – pirkimo pardavimo kvitai už patirtas išlaidas išrašytos ir (ar) apmokėtos ne pareiškėjo, jo įgalioto asmens ar bendrasavininko vardu;
 • išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) (PVM) sąskaitos – faktūros ar prekių paslaugų – pirkimo pardavimo kvitai;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);
 • išlaidos apmokėtos ne per finansų įstaigą.
Projekto maksimali įgyvendinimo trukmė:
 • 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo – vėjo elektrinėms;
 • 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo – saulės elektrinėms.

Pareiškėjas turi gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis yra reikalingas pagal galiojančius teisės aktus ir nėra pateiktas kartu su paraiška, ne vėliau kaip per 3 mėnesius, kai statomi saulės energiją elektros energijos gamybai naudojantys įrenginiai ir ne vėliau kaip per 12 mėnesių, kai statomi vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantys įrenginiai, nuo finansinės paramos sutarties pasirašymo dienos.

Pateikiami dokumentai po atliktų darbų:
 • įrangos, atitinkančios nustatytus reikalavimus, įsigijimą (tapimą elektrinės valdytoju) pagrindžiančių dokumentų kopijas;
 • leidimo gaminti elektros energiją kopiją;
 • atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį pagrindžiančius dokumentus;
 • išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
 • įdiegtos įrangos fotonuotraukos;
 • išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijas;
 • projekto išlaidų audito išvadą (vidutinės apimties projektams).
Maksimalus paramos dydis:

Didžiausias projekto išlaidų dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti ar įrengti nurodomas kvietime ir apskaičiuojamas kaip 45 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW), nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje Tarybos interneto svetainėje prie Tarybos posėdžių medžiagos ( VERT pažyma, informacija 6 ir 11 lentelėse ).

Investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI= 1 366 Eur/kW be PVM
Maksimalus paramos dydis vėjo elektrinei 614,70 Eur/kW be PVM  (743,79 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba  pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM)

Investuotino kapitalo  apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI = 820 Eur/kW be PVM
Maksimalus paramos dydis saulės elektrinei 369,00 Eur/kW be PVM  (446,49 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba  pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM)

 

Informacija iš apvis.apva.lt  Daugiau informacijos apie parama nedidelėms įmonėms ir ūkininkams rasite čia

Turite klausimų? Susisiekite su mumis 

Norite įsirengti saulės elektrinę? Spauskite čia

parama imonėms

Skambinti Siųsti užklausą